ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ – ΝΕΦΕΛΑΙ

Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια από την ίδρυση της (2009), η Θεατρική Σκηνή
Χιλιομοδίου τον Ιούλιο του 2019 θα ανεβάσει την κωμωδία του Αριστοφάνη
“Νεφέλαι” , στο χώρο των αποθηκών του Δασικού Συνεταιρισμού Χιλιομοδίου.

Η υπόθεσις των Νεφελών έχει ως εξής:
Ένας αγρότης, εργατικός και οικονόμος, που τον έλεγαν Στρεψιάδη, είναι
καταχρεωμένος και το χειρότερο έχει ένα γιo που είναι άσωτος. Έκείνον τον καιρό οι
σοφισταί στας Αθήνας έκαναν μεγάλο θόρυβο, γιατί ισχυρίζονταν πως μπορούσαν
να μορφώσουν τους νέους και να τους διδάξουν νέα πράγματα. Η διδασκαλία της
ρητορικής έγινε της μόδας και οι διδάσκαλοι της ρητορικής ήταν στα μέσα και στα
έξω της αθηναϊκής πλουτοκρατίας. Ο Στρεψιάδης, αγρότης καταχρεωμένος όπως
ήτο, παρεσύρθη από τας ιδέας της εποχής του και θέλησε να διδαχθή και αυτός την
ρητορικήν δια να κατορθώση με την τέχνην αυτήν να αποφύγη αφ΄ ενός μεν τας
οχλήσεις των δανειστών του αφ΄ ετέρου δε να εξαπατήση τους δικαστάς του. Ο
Στρεψιάδης όμως, αστοιχείωτος σαν χωρικός της Αττικής που ήτο και άνθρωπος με
μικράν αντίλιψιν, δεν είναι δυνατό να γίνη καλός μαθητής της ρητορικής, διότι η
γνώσις των κανόνων της τέχνης αυτής προαπαιτεί γενικωτέραν εγκύκλιον
μόρφωσιν. Δι’ αυτό και απέστειλε τον γιό του να διδαχθή την ρητορικήν. Ο γιός του,
που ελέγετο Φειδιππίδης, επήγε και επήρε μαθήματα ρητορικής. Οταν όμως
εγύρισε εις την πατρικήν οικίαν, τας «νέας αρχάς και ιδέας» τας εφήρμοσε εις
βάρος του πατρός του, διότι όχι μόνο περιέπαιζε το πατέρα του αλλά και τον
εξυλοκόπει. Ο Στρεψιάδης φυσικά κατόπιν της τοιαύτης συμπεριφοράς του γιου του
έγινε έξω φρενών και έβαλε φωτιά στο νέο σχολείο της ρητορικής. Πρέπει να
σημειώσωμεν όμως ότι ως διδάσκαλος της ρητορικής εμφανίζεται όχι ο Γοργίας ή ο
Πρωταγόρας, αλλά ο Σωκράτης. Ο Αριστοφάνης τον Σωκράτην παρουσιάζει ως
διδάσκαλον των νέων επικινδύνων ιδεών και αρχηγόν των σοφιστών.
Κώστας Βάρναλης