Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ

Ιούλιος: 26-27-28-29-30-31, Αύγουστος: 2-3-4-5-6-8.